Civilno pravo

Civilno pravo obsega pravna razmerja med osebami zasebnega prava, ki so med seboj enakopravne. Ukvarjamo se z naslednjimi področji:

  • Sestava vseh vrst pogodb (prodajna pogodba, darilna pogodba, izročilna pogodba, menjalna pogodba, pogodba o razdružitvi solastnine, pogodba o dosmrtnem preživljanju…)
  • Obligacijsko pravo (pravo obveznosti, spori, ki izhajajo iz pogodb, neupravičena obogatitev, poslovodstvo brez naročila, zastopanje upnikov, zastopanje dolžnikov)
  • Odškodninsko pravo (odškodninski zahtevki iz zavarovanja, odškodninski spori)
  • Dedno pravo (sestava oporok, zastopanje v zapuščinskih postopkih)
  • Družinsko pravo (razveza na podlagi sporazuma ali tožbe, stiki z otroki, preživnina, varstvo in vzgoja otrok, delitev premoženja)
  • Stvarno pravo (pogodbeni prenos lastninske pravice in druge stvarne pravice – hipoteka, zastavna pravica, stvarna in osebna služnost, zemljiški dolg, stavbna pravica, stvarno breme, sosedski spori, posestni spori,  nepremičninsko pravo, solastnina, skupna lastnina)
  • Izvršilno pravo (ugovori v izvršilnih postopkih, vlaganje elektronskih izvršb)