Prekrškovno pravo

Prekrškovno pravo obsega pravna pravila in pravna načela, ki opredeljujejo prekrške in sankcije za prekrške. Prekršek je vsaka kršitev zakona, uredbe vlade, odloka samoupravne‚ lokalne skupnosti, ki je določeno kot prekršek in je zanj predpisana sankcija za prekršek. V odvetniški pisarni nudimo storitev

  • Zastopanja strank pred prekrškovnimi organi na vseh stopnjah
  • Pravnega svetovanja in vlaganja rednih in izrednih pravnih sredstev
  • Sestava vlog